Правила и услови

Под никакви околности КИПС КОМ не би биле одговорни за дирекни, индиректни, посебни, случајни или последични штети, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на, загуба на податоци или профит, искрснувајќи од користењето, или неправилното користење на материјалите на овој веб сајт, иако репрезентативец од КИПС КОМ бил известен за можност од таков вид на штети. Ако при користењето на материјалите на овој веб сајт резултира во потреба на сервисирање, поправка, корекција или замена на опрема или податоци, самите вие ги подлежите трошоците на истите.

Интернет страната со домеин www.kips.com.mk , во сопственост на КИПС КОМ, со седиште на ул.Васил Ѓоргов 45, Скопје, е сервис наменет за корисниците со цел да овозможи пребарување на производи, услуги и сервиси како и генерални и контакт информации за КИПС КОМ.

Правила и услови за достапност на информации

Како посетител и корисник, ви даваме до знаење дека употребата на содржините на страната, како и податоците приложени од вас, се предмет на одредени услови и правила, за што ве замолуваме пред нејзино користење внимателно да ги прочитате. КИПС КОМ не превзема никаква одговорност доколку корисникот ги нема прочитано условите и правилата за користење. Со цел задоволување на корисничките потреби и барања, КИПС КОМ ќе се залага за достапност на својата интернет страна www.kips.com.mk 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на КИПС КОМ, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап. Сите податоци и информации објавени на интернет страната на КИПС КОМ се од информативен карактер и за истите КИПС КОМ го задржува правото за промена и ажурирање во зависност од условите и потребите без претходно известување.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Ррепублика Северна Mакедонија, КИПС КОМ не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

Правила за користење на материјали и информации

Називот “КИПС КОМ“ и логото се трговски знаци на КИПС КОМ и се забранува секаков вид на нивна злоупотреба и употреба без претходна писмена согласност од КИПС КОМ одобрена на нотар со не помалку од 4 (четири) легитимни копии. КИПС КОМ ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак “КИПС КОМ“ и своето лого. Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на КИПС КОМ е забрането. Пренесување кон интернет страната на КИПС КОМ е само дозволено од страна на партнери и референти на КИПС КОМ. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотреба на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на КИПС КОМ.

НАЗАД