Кипс - ком
софтвер, хардвер и
консултантски услуги

- контакт информации

ул.“Васил Ѓоргов“ бр. 45

се наоѓаме во просториите на
Заводот за ортотика и
протетика „Славеј“

1000 Скопје, Р. Македонија
тел: + 389 (0)2 3 111 123;
факс: + 389 (0)2 3 111 123;
е-пошта: info@kips.com.mk
веб: www.kips.com.mk


- локација


Изработени проекти:
КИПС – КОМ обезбедува услуги од следниот вид:

- Изработка на софтверски програми (деск топ апликации)
- Изработка на WEB страни и WEB апликации
- Продажба на компјутери и компјутерска галантерија (висока класа на компјутери од марката DELL и IBM како и принтери од марките HP и EPSON)
- Оддржување на компјутерска опрема
- Мрежна инсталација

Листа на дополнителни активности што ги извршува Кипс-ком во доменот на деловен консалтинг:

     Воведување на меѓународни стандарди и барања според:
      •     ISO 9001:2008 - стандардот за менаџмент со квалитет,
      •     ISO 14001:2004 - стандардот за менаџмент со животна средина,
      •     OHSAS 18001:2007 - стандардот за менаџмент со безбедност и здравје при работа,
      •     ISO 22000:2005 - стандардот за менаџмент со безбедност на храна,
      •     HACCP - барања за безбедност на храна,
      •     ISO 17025 - акредитација на лаборатории,
      •     ISO 17020 - акредитација на инспекциски тела,
      •     SE - безбеден производ.

    Проверка (аудит) на горенаведените стандарди и барања:
      •    Интерна проверка (аудит) во организација,
      •    Пред сертификациска проверка (аудит) во организација,
      •    Проверка (аудит) во организација од страна на клиент, партнер или друга заинтересирана страна.

Планирање, оптимизирање и контрола на процеси во организација,
Дефинирање и нормирање на работни места,
Реинженеринг.
Референтна листа: